Ecologisch herstel Lac en zuidelijk kustgebied

Het verhogen van de biodiversiteit en toegankelijkheid van het Lac gebied en het zuidelijk kustgebied.

Waarom?

Lac is een baai die deel uitmaakt van ons beschermde onderwaterpark. Het vervult een belangrijke rol als kraamkamer en foerageergebied voor verschillende vissoorten, zeeschildpadden en de grote kroonslak (karkó).

Het Lac en omgeving staat onder grote druk. Dit heeft nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit en de algehele biodiversiteit; de verscheidenheid aan planten, dieren en de leefgebieden van deze soorten.

Het zuidelijk kustgebied is de kuststrook van Punt Vierkant tot Lac. In het zuiden van ons eiland ligt ook het Pekelmeer, met daarin het flamingoreservaat. Net als Lac is het Pekelmeer een beschermd watergebied van internationale betekenis, met name voor watervogels.

Ook het recreatieve gebruik van dit kustgebied is fors toegenomen. Zo rijden auto’s op de stranden en laten mensen daar hun honden uit. Dit heeft negatieve gevolgen voor de vegetatie, nesten van zeeschildpadden en gevoelige vogelsoorten, zoals de flamingo.

Klimaat & Natuur Impact

Door het natuurlijke watersysteem van Lac te herstellen, zullen ook de leefgebieden in dit gebied verbeteren. Dat heeft een positieve uitwerking op de koraalriffen in de omgeving. Gezonde mangrovebossen gaan erosie door golfslag en zeestromingen tegen en functioneren als filters die de koralen beschermen tegen modderstromen vanaf het land. In de mangroven worden kanalen opengemaakt en opgehouden waardoor de waterkringloop, de waterkwaliteit en de functie als kraamkamer verbetert.
In samenspel met de projecten gericht op een duurzame geitenhouderij en herbebossing zal het landgebruik in het gebied rond het Lac veranderen waardoor de natuur zich kan herstellen.

Door met rotsblokken en boomstammen natuurlijke hindernissen tegen auto’s op te werpen, beschermen we de stranden en andere gevoelige natuurgebieden in het zuidelijk kustgebied. In een deel van die gebieden is het ook niet toegestaan om honden uit te laten. Dit staat ter plekke duidelijk aangegeven.


Deze kaart is gemaakt aan de hand van luchtfoto’s uit 1969 en 1999. Het is goed te zien waar gedurende die dertig jaar mangroven zijn afgestorven en waar nieuwe aangroei is. De totale oppervlakte met mangroven is ongeveer gelijk gebleven. Om het afsterven van mangroven te voorkomen wil STINAPA de waterdoorstroming en leefomstandigheden aan de randen verbeteren. Vooral in het noordwesten. Daar bezinkt in de regentijd veel modder vanaf het land en zien we de grootste sterfte. Aan de andere kant rukt het bos snel op in de richting van de open baai. Dat willen we vertragen.


Dit kaartje laat de eilanden en de boca’s in Lac zien. Het maken van verbindingen tussen de open baai en de buitenranden gebeurt vooral vanuit de bekende boca’s. Er is al veel vooruitgang geboekt. Begin 2018 is door Kreek di Pedro verbinding gemaakt met Awa Yuwana. Daarna maken we vanuit Boca Chikitu verbinding met Awa di Coco en Awa Lodo di Bakuna.

Sociaal economische impact

Het project investeert in achterstallig onderhoud. Door de integrale aanpak profiteert niet alleen de natuur, maar ook de natuurbeleving door de toerist en de recreant. Ondernemers in het gebied zullen bij de uitvoering worden betrokken. Het gebied rond Lac en de kuststrook worden schoongemaakt. Resten van bouwwerken worden opgeruimd. De voorzieningen voor het (gescheiden) inzamelen van afval en de toiletvoorzieningen op Cai en Sorobon worden verbeterd. Deze activiteiten versterken elkaar en zullen een gunstige invloed hebben op de aantrekkingskracht van deze gebieden en het gedrag van de bezoekers.

Wat kan jij doen?

  • Geniet van de natuur en laat alleen uw voetstappen achter.
  • Gooi uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Stel u op de hoogte van de zones die gelden in het Lac en de toegestane recreatieve activiteiten binnen die zones.
  • Rij nooit met uw auto het strand op, dit kan nesten van zeeschildpadden beschadigen.
  • Maak om die reden ook geen kampvuur op het strand.
  • In sommige gebieden mag u uw hond(en) niet uitlaten om vogels en zeeschildpadden te beschermen.
0
aantal truckladingen bij grote schoonmaak van het Lac in augustus 2016
0kg
afval bij grote schoonmaak van het Lac in augustus 2016