Erosiebestrijding en natuurherstel

Doelen van dit project zijn om erosie te verminderen, wateroverlast in wijken te verminderen, biodiversiteit te verhogen, de toeristische waarde van natuur te verhogen en irrigatiewater voor landbouw beschikbaar te stellen.

Waarom?

Een gezond koraalrif is onmisbaar voor Bonaire. Onze economie is voor het overgrote deel afhankelijk van het toerisme. En daarmee van onze natuur. Afvalwater en erosie zijn twee grote bedreigingen voor ons koraalrif. De overheid van Bonaire wil de

bedreigingen aanpakken en de koraalriffen beschermen. Enerzijds gebeurt dat door ons afvalwater te zuiveren. Anderzijds gaan we de uitspoeling tegen van gronddeeltjes en voedingsstoffen naar zee als gevolg van erosie.

Klimaat & Natuur Impact

Eeuwen gelden is Bonaire ontbost. Het eiland is die klap nooit meer te boven gekomen. Vrij rondlopende geiten, varkens en ezels houden het probleem in stand doordat ze planten en jonge boompjes weg grazen. Ook de mens maakt soms onnodig gronden kaal. Doordat de bodem niet meer wordt vastgehouden door begroeiing ontstaat erosie. Regenwater en wind nemen gronddeeltjes mee die uiteindelijk in zee terecht komen.

Daar komt bij dat door de bevolkingsgroei meer oppervlakte is bebouwd en verhard. Het regenwater kan daardoor niet meer in de grond zakken en spoelt naar zee. We kunnen dit water opvangen in dammen en saliña’s. Daarmee beschermen we onze koraalriffen. De waterbuffers trekken ook vele soorten watervogels aan, waaronder onze ‘nationale vogel’ de flamingo.

Ook delfstoffenwinning veroorzaakt erosie. Het leefgebied van planten en dieren wordt vernietigd en wind en water krijgen vrij spel. Erosie is het gevolg. In de verlaten diabaasgroeves is natuurherstel mogelijk.

Sociale en Economische Impact

Voor herstel van onze natuur, het behoud van onze koraalriffen en verduurzaming van onze landbouw is het nodig om geiten binnen hekken te houden. De vegetatie kan zich dan herstellen en de erosie vermindert.

Een belangrijke voorwaarde voor het verduurzamen van de landbouw en de veeteelt is het beschikbaar stellen van drink- en irrigatiewater. Hiervoor zijn openbare waterputten onmisbaar. In het verleden heeft de overheid zo’n vijfentwintig grondwaterputten met windmolens aangelegd. De boeren gebruiken het grondwater voor eigen gebruik, voor hun vee of voor het verbouwen van groenten en fruit. Op dit moment verkeert een deel van de windmolens en watertanks in zo’n slechte staat, dat ze niet kunnen worden gebruikt. Het project voorziet in herstel van ongeveer vijftien waterputten en windmolens.

Dammen houden regenwater vast en beschermen woongebieden tegen wateroverlast. De dammen hebben ook een belangrijke functie voor het beschermen van de koraalriffen. Ze vangen gronddeeltjes op die door het afstromende regenwater worden meegesleurd. Het opgevangen regenwater is ook van belang voor de boeren, voor hun vee en voor het verbouwen van groenten. Een deel van de dammen is vlak bij waterputten aangelegd, zodat het grondwater wordt aangevuld met zoet water.
Veel dammen zijn dichtgeslibd en dichtgegroeid. Hierdoor is het waterbergend vermogen afgenomen. Benedenstrooms leidt dit tot wateroverlast in de woonwijken en extra sediment uitstroom naar zee. Ook verschillende saliña’s, zoals Saliña di Vlijt en Saliña Onima zijn niet onderhouden en daardoor dichtgeslibd. Nieuw aangevoerde gronddeeltjes worden daardoor niet meer opgevangen en spoelen in zee. Binnen het project worden ongeveer vijftien dammen en twee saliña’s hersteld.

Meer dan dertig verlaten diabaasgroeves liggen als open wonden in het landschap. Een aantal van de verlaten groeves wordt gebruikt als illegale afvalstortplaats. Dit is een risico voor de volksgezondheid en de leefomgeving. Door het opvangen van regenwater in verlaten diabaasgroeves kunnen deze een functie krijgen als waterbuffer en ingericht worden als een natuurgebied voor flora en fauna.

Door het ecologisch herstellen van de lokale waterhuishouding en diabaasgroeves wordt het landschap aantrekkelijker voor toeristen en lokale recreanten.

Voor de dammen, saliña’s en waterputten worden onderhoudsplannen opgesteld, zodat de overheid de benodigde werkzaamheden kan opnemen in de jaarplannen en begrotingen.

Wat kan jij doen?

  • Geniet van de natuur en laat alleen uw voetstappen achter.
  • Leer (water)vogels herkennen en trek erop uit.
  • Gooi uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Bel de directie Toezicht en Handhaving (717 – 4800) als u ergens illegale afvalstort tegen komt!
“De aanleg van het eerste permanente zoetwater wetland zal meer vogels aantrekken en zal voor toeristen een extra attractie zijn.”
Jerry Ligon
“Eindelijk worden de dammen aangepakt. Dat was hard nodig!”
“Doordat de waterput bij mij in de buurt is opgeknapt, hoef ik niet meer zo ver te rijden om water voor mijn geiten te halen.”
0%
van onze economie is afhankelijk van toerisme
0
diabaasgroeves worden opgeknapt
0
waterputten met windmolens worden hersteld
0
herstelde dammen
0
kuub grond wordt uit de saliña’s gehaald
0
vogelkijkhutten bij de saliña’s en het zoetwater wetland