Het Natuurplan Bonaire

Het openbaar lichaam stelt in 2016 een Natuurplan Bonaire op. Dit natuurplan vormt de feitelijke basis voor het natuurbeheer op ons eiland. Het is een lokaal uitvoeringsprogramma op basis van het Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland dat in 2013 door de rijksoverheid voor Bonaire, St. Eustatius

en Saba is vastgesteld. De beide plannen bieden een kader voor een gedegen beheer en duurzaam gebruik van de natuur.  Ze hebben tot doel de natuur duurzaam te benutten opdat de ecologische systemen en ecosysteemdiensten in stand worden gehouden.

Voordat Bonaire een openbaar lichaam werd binnen het Nederlandse staatsbestel, beschikte het eiland al over een natuurbeleidsplan. Het Natuurbeleidsplan Bonaire 1999 – 2004. Dit plan bevatte 51 actiepunten en is in 2010 geëvalueerd. Zie het Evaluatierapport Natuurbeleidsplan Bonaire.

Het natuurbeleid voor Bonaire bevindt zich momenteel in een overgangsfase. Het Natuurplan Bonaire moet immers nog worden vastgesteld. Dat wil niet zeggen dat intussen niets gebeurt. Op basis van het Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland heeft de rijksoverheid een eenmalige bijzondere uitkering beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de doelen in het natuurbeleidsplan. De uitkering is bedoeld voor de periode 2013 – 2017. Met dit geld worden projectplannen opgesteld en uitgevoerd.

Het Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland biedt kaders voor het beheer en duurzaam gebruik van de natuur. Het plan is ontworpen als sleutelinstrument gericht op het bevorderen van het sociaaleconomisch en menselijk welzijn en het stimuleren van de integratie van het natuurbehoud in verschillende publieke en sociaaleconomische sectoren. Alle sectoren van de maatschappij zijn afhankelijk van een reeks goederen en diensten die geproduceerd worden door ecosystemen. Omgekeerd hebben alle sectoren van de maatschappij een impact op de biodiversiteit. Veel sectoren zouden aanzienlijk kunnen profiteren van een betere integratie van het natuurbehoud in economische ontwikkeling, onderwijs, gezondheid, welzijn, sport, kunst en cultuur. Natuur is de hulpbron voor de economische ontwikkeling.
Het wettelijk kader voor het natuurbeheer op Bonaire wordt gevormd door verdragen, nationale wetgeving en lokale wetgeving.

Verdragen

 • Verdrag van RamsarDit verdrag (in 1971 tot stand gekomen in de Iraanse plaats Ramsar) gaat over watergebieden van internationaal belang. Bonaire heeft vijf van zulke watergebieden: Saliñas Slagbaai, Goto Meer, Klein Bonaire, Pekelmeer en Lac.
 • CITES-VerdragHet Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten.
 • Bonn-ConventieDit is het Verdrag inzake het behoud van migrerende soorten wilde dieren (bijvoorbeeld flamingo’s en andere (water)vogels.
 • SPAW-ProtocolDit is het Specially Protected Areas and Wildlife Protocol van het Verdrag inzake de bescherming en ontwikkeling van het mariene milieu in de Caribische Regio (Verdrag van Cartagena).
 • BiodiversiteitsverdragHet Verdrag inzake de biologische diversiteit.
 • ZeeschildpaddenverdragHet Inter-Amerikaans verdrag inzake de bescherming en het beheer van zeeschildpadden.
 • Agenda 2030 met doelen voor een duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals; SDGs) van de Verenigde Naties.

 

Nationale wet

 

Lokale wetten

Negen verschillende informatiebladen over deze wet- en regelgeving geven toelichting en uitleg over de eilandsverordening en de uitvoeringsbesluiten: Informatiebladen Milieu en Natuur

In februari 2013 is door de rijksoverheid eenmalig een bedrag van € 7,5 miljoen toegezegd voor natuurprojecten in Caribisch Nederland. De projecten zijn nodig om achterstallig onderhoud van de natuur op korte termijn in te halen. De projecten richten zich op de volgende thema’s:

 • behoud van koraal, met name door erosiepreventie;
 • duurzaam gebruik van de natuur, bijvoorbeeld door toegang tot natuurgebieden te verbeteren en/of
 • synergie tussen natuur, grondgebruik (landbouw) en toerisme te verbeteren.

De volgende projecten zijn door het openbaar lichaam Bonaire ontwikkeld en zijn goedgekeurd door het Ministerie van Economische Zaken. Een uitgebreide beschrijving van de verschillende projecten vindt u verder op deze website.

 • Duurzame Landbouw en Plattelands Ontwikkeling (POP) Projectdoelstelling: Integrale revitalisering van het platteland. Herstel van traditionele landbouw met intensieve geitenhouderij. Beheer van kleinschalige boerderijwinkels en –restaurants. Sociale- en educatieve functies voor kunuku’s. Delen van het platteland inrichten als recreatiegebied.
 • Nomineren Bonaire National Marine Park voor de Wereld Erfgoedlijst Projectdoelstelling: Zeker stellen dat het nominatiedossier ruimschoots voldoet aan de eisen die door het koninkrijk en het Wereld Erfgoed comité worden gesteld.
 • Beheren geitenpopulatie in Washington Slagbaai National Park Projectdoelstelling: De geitenpopulatie binnen drie jaar op een beheersbaar niveau brengen. Hierbij lokale geitenvangers inzetten zodat de opgedane kennis en ervaring in de toekomst kan worden gebruikt om zonder kosten de populatie op een aanvaardbaar peil te houden.
 • Beheren populatie wilde varkens Projectdoelstelling: De populatie wilde varkens op een beheersbaar niveau brengen. Dit resulteert in herstel van leefgebieden waardoor deze beter in staat zijn om dienst te doen aan de bevolking en de natuur. Verbeterde omstandigheden voor het bedrijven van landbouw en toegenomen draagvlak voor het beheer van invasieve soorten.
 • Herbebossing Projectdoelstelling: Een hersteld droog-bos leefgebied op Bonaire dat nu beter in staat is om diensten te verlenen aan de bevolking en de natuur en dat in de toekomst te doen door toegenomen veerkracht ten opzichte van klimaatverandering.
 • Ecologisch herstel Lac gebied en Zuidelijk Bonaire Projectdoelstelling: Het verhogen van de biodiversiteit en toegankelijkheid van het Lac gebied en het zuidelijk kustgebied.
 • Koraal restauratie project Projectdoelstelling: Herstel van hertshoornkoraal en elandgeweikoraal in de ondiepe wateren rondom Bonaire.
 • Erosiebestrijding en natuurherstel Bonaire Projectdoelstelling: erosie verminderen, wateroverlast in wijken verminderen, biodiversiteit verhogen, toeristische waarde natuur verhogen, irrigatiewater voor landbouw.

 

Projecten in voorbereiding

 • Duurzame geitenhouderij

Projecten

duurzame-landbouw-en-plattelandsontwikkeling

Duurzame landbouw en plattelands ontwikkeling

Integrale revitalisering van het platteland. Dit houdt in: herstel van traditionele landbouw met intensieve geitenhouderij; beheer van kleinschalige boerderijwinkels en –restaurants; sociale- en educatieve functies; en delen van het platteland inrichten als recreatiegebied.

Meer informatie
Kunuku-lifestyle-challange

Kunuku Lifestyle Challange

Mangazina di Rei heeft een lesconcept ontwikkeld, dat we “Kunuku Lifestyle Challenge” hebben genoemd. In de lessen worden de kinderen uitgedaagd om de kunuku-cultuur terug te brengen, door hen de mogelijkheden en de voordelen van het zèlf planten te laten zien en te laten ervaren.

Meer informatie
werelderfgoed-nominatie-van-het-bonaire-national-marine-park

Nomineren Bonaire National Marine Park

Zeker stellen dat het nominatiedossier ruimschoots voldoet aan de eisen die door het koninkrijk en het Wereld Erfgoed comité worden gesteld. Om zo het Bonaire Nationaal Marine Park tot Wereld Erfgoed te laten benoemen en te bewaren voor de volgende generatie.

Meer informatie
beheren-populatie-wilde-varkens

Beheren populatie wilde varkens

De populatie wilde varkens op een beheersbaar niveau brengen. Dit resulteert in herstel van leefgebieden waardoor deze beter in staat zijn om dienst te doen aan de bevolking en de natuur. Verbeterde omstandigheden landbouw en toegenomen draagvlak voor het beheer van invasieve soorten.

Meer informatie
koraal-restauratie-project

Koraal restauratie

Herstel van hertshoornkoraal en elandgeweikoraal in de ondiepe wateren rondom Bonaire.

Meer informatie
herbebossing

Herbebossing

Een hersteld  droog-bos leefgebied op Bonaire. Dat beter in staat is om diensten te verlenen aan de bevolking en de natuur. Nu, maar ook in de toekomst door verbeterde veerkracht voor klimaatverandering.

Meer informatie
ecologisch-herstel

Ecologisch herstel

Het verhogen van de biodiversiteit en toegankelijkheid van het Lac gebied en het zuidelijk kustgebied.

Meer informatie
erosiebestrijding-en-natuurherstel

Erosiebestrijding en natuurherstel

Doelen zijn: erosie verminderen, wateroverlast in wijken verminderen, biodiversiteit verhogen, de toeristische waarde van natuur verhogen en irrigatiewater voor landbouw beschikbaar stellen.

Meer informatie
grotten-en-karsten-park-bonaire

Grotten en karsten

De grotten en karsten op Bonaire worden bedreigd door: ongecontroleerd grotbezoek door mensen; vervuiling;
verlies van leefgebied voor vleermuizen en dier- en plantensoorten die hier niet thuis horen.

Meer informatie